CHKO
Beskydy

Pro region Valašska a Horního Vsacka je typické, že leží na území chráněné krajinné oblasti Beskydy. Ta byla vyhlášena v roce 1973. Důvodem k vyhlášení byla výjimečnost přírodní hodnoty. Nachází se zde totiž původní pralesní společenství a karpatská flóra a fauna. Navíc má celá krajina i význam estetický – je to jedinečný důkaz koexistence člověka a horské přírody po dlouhé časové období.

Rozloha CHKO Beskydy činí 1160 km2. Je to největší chráněná krajinná oblast v celé ČR. Dělí se celkem na 59 dílčích maloplošných územních celků. To pomáhá administrativě, rozvoji cestovního ruchu nebo ochraně přírody. Celkem jde o 7 národních přírodních rezervací (NPR), 28 přírodních rezervací (PR) a 24 přírodních památek (PP). Častá je také spolupráce s ochránci přírody působící na Slovensku.

Po připojení České republiky k Evropské unii byla celá lokalita CHKO Beskydy navržena jako Evropsky významná lokalita. V roce 2005 zde také byly vyhlášeny dvě ptačí oblasti – Beskydy a Horní Vsacko.

Nadmořská výška oblasti se pohybuje od 350 (Zubří) do 1323 (Lysá hora) m n. m. Lesní porosty pokrývají až 71 % celé plochy území.

Územím protékají řeky Vsetínská Bečva, Rožnovská Bečva, Ostravice a Morávka. Jsou pro ně typická hluboká říční údolí, které vznikly ve třetihorách. Celé území se skládá ze tří orografických celků: Moravskoslezských Beskyd, Rožnovské brázdy a Vsetínských vrchů na území Moravskoslezského a Zlínského kraje.

V rámci chráněného území žije zhruba 75 tisíc obyvatel. Sídlo správy CHKO - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – se nachází v Rožnově pod Radhoštěm v budově bývalé obecné školy. Nachází se zde také největší turistické informační centrum v rámci celé oblasti.

O ochranu CHKO Beskydy se nestará pouze AOPK ČR, ale další organizace a sdružení jako například Hnutí DUHA Olomouc, ČSOP Salamandr nebo Sdružení Beskydčan.

Pobyt návštěvníků v CHKO je přesně dán návštěvním řádem. Ten určuje, co se v CHKO smí, respektive nesmí provozovat za činnosti. Pod hrozbou finančního trestu a možnosti soudního přelíčení je kupříkladu zakázáno odhazovat odpadky, rozdělávání ohňů, táboření a parkování mimo vyhrazené prostor nebo rušení klidu zvěře či ostatních návštěvníků přírody.