Prales
(NPR) Razula

Prales Razula byl jakožto Národní přírodní rezervace vyhlášen již v roce 1933. Výměra rezervace je 23,52 ha. Najdeme ho v Javorníkách, asi 2 km od Leskové, což je místní část obce Velké Karlovice. Vydáme se za ním údolím potoka Hanzlůvka, až dojdeme k jeho pramenu ve tvaru vějíře. Nadmořská výška oblasti se pohybuje od 660 do 812 m n. m.

Z hlediska půdních poměrů se území nalézá v pásmu zlínských vrstev magurského flyše vyvinutého v celé délce Západních Karpat. Převažují zde jílovce a částečně také pískovce. Půdním typem jsou hluboké kambizemě.

Lesní porosty z této oblasti se ještě mezi 15. a 18. stoletím běžně používaly jako krmivo při pastvě dobytka. Později se zde zavedlo holosečné hospodaření se zaměřením na pěstování smrku ztepilého. Ten je dnes předmětem ochrany spolu zejména s jedlí bělokorou a bukem lesním. Stáří u jedlí se odhaduje na 300 až 350 let. Dynamiku přirozeného vývoje lesních porostů zde odborníci sledují již od roku 1972, kdy bylo provedeno první z opakovaných detailních mapování rezervace.

V oblasti je zakázána jakákoliv těžba a také ochranářské zásahy jsou zcela minimální. Odborníci se snaží nechat les se vyvíjet zcela přirozeně a ponechat ho přírodním zákonitostem. Jedině tak je možné, aby prales přežil i pro další generace. Zajímavostí je, že se v oblasti nachází velké množství odumřelého dřeva (souše, zlomy aj.), které je také zakázáno odstraňovat.

Oblast pralesa je také významnou mykologickou lokalitou, kde bylo pozorováno 210 druhů makroskopicky rozlišitelných hub. Spravuje ji AOPK ČR Správa CHKO Beskydy. Rezervace není přístupná veřejnosti. Přesto je možno do ní alespoň nahlédnout od odpočinkového altánu v severozápadním cípu NPR - značená cyklotrasa č. 6020/4.