MAS Valašsko – Horní Vsacko – Dotace a Strategie 2014-2020

V rámci Strategie rozvoje na roky 2008 – 2013 získala MAS Valašsko – Horní Vsacko prostřednictvím dotací několik desítek milionů korun. Podařilo se jí to díky úspěchu žádostí na Ministerstvu zemědělství, které finanční částku MAS přidělilo z Programu rozvoje venkova, osa IV. – Leader.

Podmínkou pro úspěch žádostí o dotace bylo, aby připravený dokument co nejvíce zohledňoval komunitní plánování a byl zaměřen na určitá témata rozvoje venkova. Celkový počet MAS podpořených finančními prostředky z tohoto Programu na území ČR bylo 112. Konaly se celkem 3 kola (výzvy), do kterých se mohla kterákoliv MAS přihlásit.

V rámci programovacího období 2014 – 2020 byla MAS schválena komplexní strategie s názvem „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území pro období 2014 – 2020 (SCLLD)“. Jde o střednědobý ucelený rozvojový dokument, který se vztahuje na území působnosti MAS.

Komunitně vedený místní rozvoj – co to znamená? Je to snaha o větší zapojení místních aktérů, tedy i jednotlivců z občanské společnosti, a ekonomických subjektů při vytváření a provádění místních integrovaných strategiích. Při tvorbě strategie se prolíná jak zpracování komunitní, tak expertní. Došlo tedy k většímu zapojení místních obyvatel, kteří tento region Valašska a Horního Vsacka velice dobře znají, včetně jeho silných a slabých stránek.